Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Ur. list RS, št. 29/2011 – UPB1) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA NAJEM NEPREMIČNIN NA STARI SAVI NA JESENICAH

ZA IZVEBO GOSTINSKIH STORITEV

V ČASU EVROPSKEGA PRVENSTVA V KOŠARKI – EUROBASKET 2013

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice.

 

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM:

»FAN ZONE« Stara Sava na Jesenicah: nepremičnine s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1 in del 908/2, 910/2,  910/31,  vse k.o. 2175  –  Jesenice in to le v izmeri, ki jo zasedajo štirje jurčki in prostor za gostinsko ponudbo v okvirni širini 30 x15 m. Načrt lokacije je Priloga 1, Koledar dogodkov v »Fan zone« pa Priloga 5.

 

Prostor se oddaja v najem za potrebe izvajanja gostinskih storitev v času Evropskega prvenstva v košarki – EUROBASKET 2013 v času od 3.9.2013 do vključno 9.9.2013.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Oddaja nepremičnin v najem – Najemna pogodba v pisni obliki.

IV. IZHODIŠČNA NAJEMNINA:

Izhodiščna najemnina za najem nepremičnin za čas od 3.9.2013 do vključno 9.9.2013 znaša 17.080,00 € z DDV.

V. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je do torka 30.07.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 31.07.2013 ob 12.00 uri, v sejni sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VI.  VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb so dolžni, najkasneje en dan pred potekom roka za oddajo ponudbe položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 20 % od izhodiščne najemnine. Varščino morajo ponudniki vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 0121-0100007593, sklic na številko 18 75400-2001004-00000013, odprtega pri Banki Slovenije, pod šifro: »varščina za FAN ZONE«,

Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ponujeno najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

VII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost.

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – FAN ZONE« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o prostoru najema, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Gornjesavskega muzeja Jesenice in Občine Jesenice, https://www.gmj.si/ in www.jesenice.si .

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Nepopolne ponudbe bodo s sklepom zavržene.

Ponudniki bodo o odločitvi komisije obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice. Gornjesavski muzej Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi. O neuspelem javnem zbiranju ponudb direktorica obvesti ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Vera Djurić Drozdek, na elektronski naslov: vera.djuric-drozdek@jesenice.si .

Direktorica

Irena Lačen Benedičič

Številka: 321-46/2013

Datum:  11. 07. 2013

Poziv za zbiranje ponudb 11.7.2013

Razpisna dokumentacija-11.7.2013

RAZPISNI OBRAZCI

Vzorec pogodbe

Fan zone Stara Sava – priloga 1

Razmejitev odgovornosti – priloga 2

Prodajni program Ave Mlinotest – priloga 3

Prodajni asortiman La_ko in Fructal – priloga 4

Program fan zone – priloga 5

CENIK_FRU DS – priloga 6.1

CENIK_PL – DS – priloga 6.2

CENIK_PU – DS – priloga 6.3

Cenik_RAD DS – priloga 6.4