Plakat je množično sredstvo vidnega sporočanja, za katerega je značilen velik format, poenostavljena risba oziroma fotografija, nazornost sporočila in praviloma žive barve. Je odsev prostora, časa in družbe, v kateri je nastal. S svojo vizualno podobo in grafičnimi rešitvami je značilen produkt moderne dobe in tako pomemben družbeni element in dokument časa.

Vojni plakat je nastajal v času 2. svetovne vojne in je služil kot mobilizacijsko ter agitacijsko sredstvo in kot pomembno politično komuniciranje. Posebno poglavje (tudi v evropskem merilu) je slovenski partizanski plakat, ki je nastajal v ilegalnih delavnicah. Nikolaj Pirnat, France Mihelič, Ive Šubic in mnogi drugi likovniki so svoja dela snovali s simbolno figuraliko in prežeto angažirano sporočilnostjo. Podobno kot drugod v Evropi je tudi v zasedenih slovenskih mestih nastajal kolaboracionistični plakat, množično pa je bilo tudi oglaševanje okupatorja z nemškim in italijanskim propagandnim tiskom.

Pregledna razstava Vojni plakat (1941−1945) povzema vse tri propagande: partizansko, nacistično in kolaboracionistično. Zbirka plakatov Gornjesavskega muzeja Jesenice po eni strani osvetljuje zgodovinsko ozadje nastanka posameznih zvrsti tega družbenega medija, po drugi pa razvoj, obseg, predvsem pa likovno raznovrstnost plakatov kot avtorsko oblikovanih izdelkov uporabne grafike na Gorenjskem med letoma 1941 in 1945.